IOF postenbeschrijving 2004

OriŽntatielopen wordt overal ter wereld beoefend. Het gebruik van de IOF-postenbeschrijving maakt vertalingen overbodig.
De bedoeling van de postenbeschrijving is om met grotere precisie de locatie van de posten te beschrijven. De postenbeschrijving moet zo beknopt mogelijk zijn. Zinloze, overdadige informatie moet vermeden worden.
Opmerking: de postenbeschrijving mag nooit gebruikt worden om fouten op de kaart te corrigeren.

De postenbeschrijving voor een oriŽntatiewedstrijd is samengesteld uit drie delen.

 

De hoofding geeft belangrijke, algemene informatie rond de wedstrijd:

   

Middenstuk

Hier vindt men de beschrijving van de postenlocaties. De posten zijn genummerd in de volgorde waarin ze moeten aangelopen worden.

symbol

De postenbeschrijving maakt gebruik van volgende 8 kolommen, de belangrijkste gegevens staan rechts van de vette lijnen (kolommen D en G).

De eerste lijn bevat het symbool start in kolom A met de beschrijving waar de post zich bevindt.

Indien er tussen 2 posten een verplichte doorgang is, of een volgweg is opgelegd, kan dit ook op de postenbeschrijving worden weergegeven.

   

Slot

Zoals eerder aangegeven geeft de laatste lijn het slot - dit geeft de afstand weer tussen de laatste post en de aankomstlijn alsook de aard van een eventuele afbakening (bv. met linten).

   

Beschrijving van de kolommen

Kolom C - welk object (indien er zich meerdere identieke objecten bevinden binnen de cirkel)

Indien er zich binnen de cirkel meerdere objecten bevinden die aan de hoofdbeschrijving voldoen, zal deze kolom weergeven aan welk object (binnen de cirkel) de post geplaatst is.

Kolom D - Hoofdbeschrijving

Het symbool in kolom D specifieert de aard van het object. De objecten zijn gecatalogeerd in groepen conform de internationale afspraken.

De symbolen zijn genummerd; de referenties staan tussen rechte haken.

Op het einde van dit document bevindt zich een index volgens beschrijving en een index van symbolen.

 

ReliŽfkenmerken

Rotsformaties

Waterelementen

Vegetatie elementen

Door de mens gemaakte elementen

Speciale elementen

Specifieke (land gebonden) elementen

Kolom E - bijkomende details

Wanneer er een symbool in kolom E staat geeft dit extra informatie met betrekking tot het object.

Kolom F - afmetingen of combinaties

Afmetingen

Wanneer er getallen staan in kolom F slaan deze terug op de afmetingen van het objectin meters.

 

Combinaties

Wanneer een van de twee hierboven vermelde symbolen in kolom F voorkomt, slaat dit terug op de objecten van kolom D en E. Enkele voorbeelden:

Kolom G - plaats van de post ten opzichte van het object

De symbolen in kolom G specifiŽren de plaats van de post ten opzichte van het object.

Er is geen speciaal symbool om aan te geven dat de post zich in het midden of nabij het midden van het object bevindt.

Wanneer het symbool tussen [11.15] gebruikt is in kolom G slaat dit terug op de objecten in de kolommen D en E. Enkele voorbeelden:

Kolom H - bijkomende informatie

Kolom H geeft informatie die nergens anders thuis hoort.

   

Speciale instructies: verplichte volgwegen of doorgangen

Speciale instructies kunnen via de postenbeschrijving doorgegeven worden aan de deelnemer. Deze moeten bevestigen wat reeds op de kaart getoond is.

Indien een gemarkeerde weg (bvb. met linten) moet gevolgd worden vanaf een post of tussen twee posten:

 

Indien er verplichte doorgangen zijn tussen twee posten:

 

Wanneer er een kaartwissel moet gebeuren dient dit als volgt aangegeven te worden:

 

   

Slot

Aard van de te volgen weg tussen de laatste post en de aankomstlijn

Er zijn drie mogelijkheden van wegaanduiding tussen de laatste post en de aankomstlijn:

Index volgens beschrijving


Index van symbolen

start aankomst
oost noord-west bovenste middelste onderste
terras uitloper inloper talud afgraving berm ravijn droge gracht heuvel hoop zadel inzinking verlaging put ongelijke grond mierenhoop
rotswand rotspilaar grot rotsblok rotsveld hoop rotsen stenenveld kale rots doorgang
meer vijver put met water waterloop gracht moerasstrook moeras vaste grond waterput bron waterreservoir
open area hakf open hoek van bos open plek struikgewas haag cultuurgrens bomengroep boom stronk
weg pad brandgang brug elektr.leiding piloon tunnel muur omheining doorgang gebouw parking ruÔne ^pijpleiding toren jagersstoel grenspaal voederkribbe houtskool monument doorgang trap
speciaal speciaal
laag ondiep dieo begroeid open rotsachtig drassig zanderig naaldboom loofboom omgevallen
afmeting afmeting afmetingl afmeting
kruising samenkomst
zijde rand binnenkant buitenkant punt deel bovenaan onderin bovenop voet einde tussen bocht voet onder
EHBO drank radio bemand