Leren uit je fouten

Na de wedstrijd kan je heel wat leren door je kaart nog eens grondig te analyseren. Wat heb je goed gedaan? Waar is er mogelijk iets fout gegaan? Eerst en vooral moet je je volgweg zo nauwkeurig mogelijk intekenen op de kaart. Dit is al een oefening op memorisatie en geeft tevens weer hoe goed je de kaart en je wegkeuze bestudeerd hebt tijdens de wedstrijd. Als je regelmatig niet meer weet hoe je gelopen hebt, ga er dan maar van uit dat je bij momenten “op goed geluk” bezig bent geweest.

thierry

Analyseer je volgweg op de kaart en vergelijk die met andere mogelijke volgwegen en dit op afstand, klimmen, doorloopbaarheid en moeilijkheidsgraad. Denk er over na waar je goed liep en waar het fout ging en zoek ook de reden hiervoor. Wees eerlijk ten opzichte van jezelf. Het is soms erg moeilijk toe te moeten geven, zelfs tegen jezelf, dat je iets fout hebt gedaan. Het doel van deze analyse is tweeledig:

  • Je sterke punten en vaardigheden die je onder de knie hebt, herkennen.
  • Proberen reeds eerder gemaakte fouten te voorkomen in de toekomst of toch minstens de gevolgen ervan te beperken.

analyse De beste manier om je prestaties te verbeteren is fouten te voorkomen. Door hard te trainen kan je misschien 30 seconden per kilometer van je looptijd afdoen. Een fout kan je echter minuten kosten. Daarom is het zeer belangrijk een degelijke analyse van je gemaakte fouten te doen.

Hiernaast zie je een uittreksel van de analyse van de wereldkampioen Thierry Gueorgiou. Je ziet dat hij het over verloren seconden heeft. Velen van ons kunnen daar alleen maar over dromen ...

uitroepteken De analyse dient niet om jezelf op te waarderen of iets wijs te maken over je prestatie in een gelopen wedstrijd; de analyse dient niet om te zien waar je zou gestaan hebben in de uitslag zonder de fouten, wel om uit te vissen hoe en waarom je een fout gemaakt hebt zodat je eruit kan leren.

Leren uit je fouten

cartoon Als O-loper is het veel moeilijker dan bij andere sporten om je wedstrijd te evalueren. Je bent hiervoor grotendeels op jezelf aangewezen. Er is geen video opname of er zijn geen vertraagde beelden beschikbaar over je wedstrijd. Je zal het voornamelijk moeten doen met je herinneringen en je kaart.

Gelukkig zijn er de laatste jaren enkele technologische analysemiddelen bijgekomen die een waardevolle hulp betekenen.

outprint helga In eerste instantie krijg je al je tussentijden aan de aankomst. Als je géén foute post geknepen hebt, of geen post vergeten bent, dan krijg je netjes al je kilometertijden. Hieruit kan je snel en gemakkelijk afleiden waar je mogelijk een fout gemaakt hebt of waar je een (te grote) omweg gemaakt hebt.

In dit voorbeeld zie je dat de loper een beetje tijd verloren heeft aan de posten 6, 9 en 12. Aan post 11 werd een grotere fout gemaakt.

Daarnaast kan je jezelf vergelijken met andere lopers via de “split-times” grafieken die na elke wedstrijd beschikbaar worden gesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden om jezelf te vergelijken met de snelste loper per traject (fastest time) of met één bepaalde loper. Op de grafiek kan je zeer snel zien wanneer je constant (of trager - gebrek aan conditie) hebt gelopen (links) of wanneer je fouten hebt gemaakt (rechts). Via deze grafieken kan je vrij nauwkeurig de tijd inschatten die je aan een bepaalde post verloren hebt. Het is ook vaak verassend te zien dat op stukken waar je dacht goed gewerkt te hebben toch tijd hebt verloren, of omgekeerd, waar je bent rond gelopen alsnog sneller bent geweest. Deze informatie is kostbaar en uiterst bruikbaar als je jezelf wil verbeteren.

splittimes1 splittimes2

Leren uit je fouten

Voor sommige wedstrijden wordt ook gebruik gemaakt van (zie www.routegadget.net). Omega heeft een eigen site waar zij voor sommige van hun wedstrijden van dit programma gebruik maken (zie www.olomega.be/gadget/cgi-bin/reitti.cgi). Routegadget biedt de mogelijkheid om online je eigen route in te tekenen en deze te vergelijken met de routes van andere lopers. Je kan zelfs met de optie “view animation” jezelf op het scherm zien lopen, weliswaar als een klein vierkantje. In Vlaanderen wordt dit programma nog niet veel gebruikt maar het biedt wel een aantal extra analysemogelijkheden (landen zoals Zweden en Nederland gebruiken RunOWay).

routegadget

screenprint Tenslotte kan je ook je route opslaan met een moderne gps zoals bv. deze van het merk "GARMIN". Je kan dan op je PC de route laden vanaf je GPS op een ingescande kaart of in "routegadget". Dit geeft je dan de mogelijkheid om je eigen volgweg in detail te bestuderen of te vergelijken met deze van andere lopers.

gps garmin

Leren uit je fouten

Nog een stap verder gaat QuickRoute (www.matstroeng.se/quickroute/en/index.php). Dit programma laat je toe je volgweg op je kaart te tonen vanaf de GPS gegevens. Je moet natuurlijk eerst je kaart inscannen of invoeren vanuit OCAD en vervolgens de gegevens van de GPS laden. Meestal hebben deze toestellen ook een hartslagmeter zodat ook deze gegevens uitgebaat kunnen worden. Dit programma werd op punt gesteld door de Zweedse eliteloper Mats Troeng en is vrij verkrijgbaar.

route Na het inlezen van de GPS gegevens dient de volgweg manueel aangepast worden op de kaart. Normaal volstaat het een drietal punten langs de volweg te verschuiven naar de juiste positie op de kaart. Je kan dan beginnen met je analyse door de lijn te laten inkleuren. De kleurencode kan je instellen naar snelheid (minuten per kilometer), hartslag (slagen per minuut) of hoogte (meters).

snelheid De kleuren kunnen aangepast worden, alsook de overeenkomstige waarden. Je kan dus je eigen doel instellen en nadien evalueren.

gegevens Voor elk been krijg je een aantal gegevens: postnummer, kilometertijd, vogelvluchtafstand, gelopen afstand, gelopen tijd, berekende tijd naar vogelvluchtafstand en het verschil tussen de gelopen en de vogelvluchtafstand.

histogram Je kan ook histogrammen maken bv. van je loopsnelheid, per been of voor de ganse wedstrijd. De kleurencode stemt overeen met de ingestelde waardes.

Hieronder een voorbeeld.

voorbeeld

Leren uit je fouten

Voor de eigenlijke analyse maak je best een geschreven samenvatting die duidelijk je gedachten weergeeft. Het grote voordeel is dat je deze kan herlezen voor een andere wedstrijd, eventueel op dezelfde kaart (zie ).

Eerst herneem je enkele algemene zaken, hoe jij je voelde (zenuwachtig of kalm), je conditie, je motivatie of je wil om te winnen, je algemene indruk over de wedstrijd, de weersomstandigheden, de aard van het terrein (modder, buntgras, mooi open bos, enz.), de kwaliteit van de kaart en de eventuele tekortkomingen bv. fijn reliëf niet goed leesbaar, de gebruikte kleuren zijn verwarrend (bv. licht geel zijn dennen van meer dan één meter hoog), de zandwegen zijn zeer goed zichtbaar op het terrein maar niet op de kaart, enz. Vervolgens herneem je eerst je goede elementen en tracht je te beschrijven waarom je bepaalde posten goed en gemakkelijk vond, waarom je bepaalde wegkeuzes gemaakt hebt die blijkbaar zeer snel geweest zijn (zie splittimes), enz. Tenslotte noteer je de analyse van de fouten.

uitroepteken Fouten gebeuren niet toevallig, ze zijn het resultaat van een persoonlijke tekortkoming. Enkel als je bereid bent je fouten te erkennen en te aanvaarden als een tekortkoming kan je ze wegwerken.

Voor elke fout zou je drie stappen moeten doorlopen:

  • Beschrijf de fout: welke fout heb je gemaakt, onder welke omstandigheden, wat waren je gedachten op dat moment. Schat tevens de verloren tijd.
  • Zoek de reden van de fout: waarom heb je die fout gemaakt, hoe is het begonnen, waarom heb je slecht gereageerd in die situatie?
  • Hoe kan je die fout voorkomen: welke houding had je moeten aannemen, hoe ga je je gedragen in de volgende wedstrijd om die fout niet meer te maken.

Door dit proces te doorlopen na elke wedstrijd en er goed over na te denken leer je jezelf beter kennen, je sterke en je zwakke punten. Een ander voordeel is dat je om de 5 à 10 wedstrijden je verslagen eens kan herlezen waardoor wederkerende fouten in het oog zullen springen. Daaraan zal je dan zeker moeten werken. Je stelt bv. vast dat je minder fouten maakt als je alleen in het bos bent. Telkens als er andere lopers in de buurt van je post waren, heb je je laten afleiden en verschillende kleine en grote fouten gemaakt. Er waren zelfs betere lopers bij dan jou waardoor je aan jezelf begon te twijfelen. Je kan dan jezelf inprenten om de volgende wedstrijden alleen nog jezelf te vertrouwen (je kan het!) en absoluut de andere lopers te negeren.

uitroepteken De vorm en de tijd die je wil besteden aan de analyse van je wedstrijd hangen natuurlijk af van je eigen ambitie maar als je jezelf wil verbeteren is een grondige analyse noodzakelijk.

grapje Als je er niet in slaagt een goede analyse te maken praat je best eens met een ervaren O-loper. Beter nog, je kan hem vragen je eens te volgen (schaduwloop) en je raad te geven tijdens en/of na het lopen. Op deze manier ziet een ervaren loper je bezig, hoe jij je kaart houdt, je kompas, je wegkeuzes, hoeveel je stil staat, je postenwerk, enz. Dit kan je helpen een mogelijke tekortkoming, die je zelf mogelijk nog niet ontdekte, aan het licht te brengen en je een beter inzicht te geven in het hoe en waarom van je fouten.

Wees niet bang om een schaduwloper te vragen, het is om je te helpen ....